Vis aan Huis

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van vis aan huis zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van vis aan huis, te weten www.visaanhuis.nu.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van vis aan huis worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door vis aan huis ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van vis aan huis zijn vrijblijvend en vis aan huis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door vis aan huis. Vis aan huis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt vis aan huis dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via pinbetaling of cash bij aflevering aan particulieren. Betalingen van bedrijven geschiedde per bank met een betalingstermijn van 14 dagen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is vis aan huis gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door vis aan huis opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en afhankelijk van de leverancier. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Indien u een aankoop doet op internet heeft u het recht om dit product weer terug te sturen en uw geld retour te ontvangen. Dit heet het herroepingsrecht. Vis aan huis levert verse visproducten. Het is daarom niet mogelijk om uw bestelde verse visproducten terug te sturen en uw geld retour te ontvangen. Versproducten zijn namelijk uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht. Mocht u niet tevreden zijn, neem dan contact met ons op via info@visaanhuis.nu.

4.4 Indien op het beoogde moment van levering niemand op het afleveradres aanwezig is dan wel de koper of aangewezen persoon de bestelling niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat vis aan huis vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In dit geval zal de bezorger een briefje in uw brievenbus achterlaten en de bestelling weer retour nemen.

4.5 Mocht op het beoogde moment van levering niemand op het afleveradres aanwezig zijn, en de buren het pakket tegen betaling niet kunnen/willen aannemen en er geen contact kan worden gezocht met de aangewezen persoon, dan zal het vriespakket door de bezorger mee terug genomen en zal er in overleg met de koper een andere bezorgdatum worden gekozen. Hiervoor wordt er door de vis aan huis wel extra kosten (€ 7,50) in rekening gebracht.

4.5 Na ontvangst dient de koper de producten direct te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@visaanhuis.nu. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld.

4.6 Bij alle bestellingen kunnen geringe afwijkingen van het origineel en op de website getoonde producten niet gereclameerd worden.
Dit geldt in het bijzonder voor:

-Geringe kleurafwijkingen aan producten,
-Geringe afwijkingen aan producten,
-Geringe gewicht afwijkingen.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door vis aan huis geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 vis aan huis garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft vis aan huis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door u dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat vis aan huis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan vis aan huis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Diversen

7.1 Indien u aan vis aan huis schriftelijk opgave doet van een adres, is vis aan huis gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te bezorgen of verzenden, tenzij u aan vis aan huis schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

7.2 Wanneer door vis aan huis gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat vis aan huis deze voorwaarden soepel toepast.

7.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met vis aan huis in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door vis aan huis vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.4 vis aan huis is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer

Vis aan Huis is onderdeel van Hometrade (Kamer van Koophandel: 27183834), hierna te noemen vis aan huis. Vis aan Huis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op vis aan huis is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Vis aan huis spant zich in om de inhoud van vis aan huis zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op vis aan huis aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van vis aan huis. In het bijzonder zijn alle prijzen op vis aan huis onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op vis aan huis opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan vis aan huis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij vis aan huis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van vis aan huis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van vis aan huis op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Ga door naar de homepagina